Hoe word ik coöperant?

Je kan op elk moment aandelen kopen van Cohousing Invest CV. Een aandeel kost €300 en is op naam. De eerste keer betaal je €15 administratieve kosten. Daarna kan je kosteloos aandelen bijkopen. De inschrijving gebeurt door storting van een bedrag gelijk aan het aantal gewenste aandelen maal €300 op rekeningnummer BE12 0688 9602 4692 met vermelding ‘naam + e-mailadres. Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het aandeelhoudersregister op naam.

Bestaande aandeelhouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuwe kapitaaloproepen voor specifieke projecten. Ben je nog geen aandeelhouder, maar geïnteresseerd in komende kapitaalrondes? Laat dan je gegevens achter op ons interesseformulier.

Kan ik ook een lening geven? 

Ja! Sinds een paar jaar kan je er ook voor kiezen om een converteerbare lening te geven aan Cohousing Invest. Deze lening zorgt voor een stabiel rendement van 4,25% per jaar. De looptijd bedraagt maximaal 4 jaar, maar kan vervroegd terug betaald worden in functie van onze projecten. Daarna kan je beslissen of je de lening laat omzetten naar aandelen of je de inleg terug wil. Als leninggever krijg je geen stem op de algemene vergadering.  Je leent ons minimaal 3.000€.

Hoeveel aandelen mag ik kopen?

Het aantal aandelen per aandeelhouder is onbeperkt.

Kan ik mijn aandelen doorverkopen?

Aandelen zijn op naam en zijn niet overdraagbaar. De aandelen zijn dus niet vrij verkoopbaar. Er is wel de mogelijkheid om uit te treden met een deel of met alle aandelen, na goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Vennoten kunnen slechts vrijwillig (geheel of gedeeltelijk) uittreden gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar. Dit is een dwingende wettelijke bepaling die speculatie op het resultaat verhindert. De vraag tot uittreding moet ten laatste dertig dagen voor het einde van deze periode (dat is dus op 31 mei) per e-mail worden gesteld en is pas geldig na ontvangst van een bevestigend e-mailbericht.

De Raad van Bestuur beslist over een eventuele uittreding en kan vragen dat een vennoot slechts uittreedt vanaf het zesde jaar na aankoop van de aandelen. De Raad van Bestuur kan tevens een administratieve kost voor uittreding aanrekenen.

Welk rendement mag ik verwachten op mijn aandelen?

De statutaire algemene vergadering, elk jaar de laatste vrijdag van april, beslist of er dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en hoeveel dat is. Wij mikken op een dividend van 4%. In de periode mei-juli wordt het dividend uitgekeerd. Het wordt gestort op het rekeningnummer waarvan het aandeel werd betaald, tenzij u dat schriftelijk anders aanvraagt. Het historisch rendement van de coöperatie is 7,30%.

Wat doet cohousing projects met mijn aandelen/lening?

Met jouw aandelen/lening investeren we in cohousingprojecten. We kunnen deze investeringen onderbrengen in 3 pijlers, met elk hun risico en rendement. Als aandeelhouder/leninggever investeer je mee in al deze pijlers. Cohousing Invest heeft de strategische optie genomen om een aanzienlijk deel van de financiering op te nemen via bankfinanciering, voor in totaal zo’n 70%. Daardoor realiseren we niet enkel een hefboomeffect, maar reduceren we ook het risico.

Pijler 1: Tussenfinanciering via aankoop onverkochte units

Pijler 2: Verhuren van cohousingunits

Pijler 3: Aankopen van sites of panden voor cohousing

Bekijk hier onze huidige investeringen.

Word ik uitgenodigd op de algemene vergadering?

Ja, aandeelhouders worden via e-mail op de hoogte gehouden van de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vindt plaats elke laatste vrijdag van april. Na de algemene vergadering wordt het verslag bezorgd aan elke aandeelhouder. Elke vennoot, ongeacht de categorie waartoe hij behoort, heeft stemrecht op de Algemene Vergadering. Elke vennoot heeft hierbij één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit. Om een evenwicht te bewaren tussen de belangen van de verschillende groepen vennoten, wordt er voor bepaalde beslissingen vereist dat een besluit drie vierden van de stemmen krijgt in elke categorie van aandelen. Dit kan u nalezen in artikel 29 van de statuten.

Leninggevers hebben geen stem op de Algemene Vergadering, maar krijgen het verslag wel doorgestuurd via de nieuwsbrief.

Lees hier het verslag van de laatste algemene vergadering: Verslag Algemene vergadering Cohousing Invest 2024.

Waarom zijn er verschillenden categorieën aandelen?

We willen dat elke belanghebbende gehoord wordt, daarom zijn er 2 categorieën aandeelhouders.

  1. soort A: deze soort aandelen is voorbehouden aan vennoten, fysieke of rechtspersonen, die niet gedefinieerd kunnen worden als vennoot, houder van aandelen soort B .
  2. soort B: deze soort aandelen is voorbehouden voor “investeerders” : fysieke of rechtspersonen die inschrijven op ten minste tweehonderd (200) aandelen.

Elke categorie wordt vertegenwoordigd door een bestuurder in de Raad van Bestuur.

Wie zit er in de raad van bestuur?

Federico Bisschop, studeerde economie aan de Universiteit Antwerpen en maakte carrière als projectmanager en business development manager bij o.a. Katoen Natie en RedPrairie. Cohousing was eerst een passie en daarna een (uit de hand gelopen) hobby met de oprichting van Cohousing Vinderhoute.

Eef Tanghe vervoegde in 2013 de rangen als medebestuurder van de coöperatie. Ze studeerde journalistiek aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Een carrière als eindredacteur bij DPG Media liet ze achter zich, om zich volledig toe te leggen op het begeleiden van cohousinggroepen. De stiel leerde ze eveneens in Cohousing Vinderhoute. Vandaag woont ze in cohousing WoestGoed Wondelgem.

Jan De Busscher vertegenwoordigt de cohousers als bewoner en mede-bezieler van cohousing Vinderhoute.

Kan de waarde van mijn aandeel wijzigen?

De aandelen zijn niet beursgenoteerd. De waarde van de aandelen die een vennoot ontvangt bij uittreding (en die een nieuwe vennoot betaalt bij toetreding) wordt bepaald op basis van de boekwaarde. Deze waarde zal blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van het lopende boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, met inbegrip van een evenredig deel van de beschikbare reserves vermeerderd met de overgedragen winst en verminderd met het overgedragen verlies. Om grote schommelingen in die waarde te vermijden wordt jaarlijks het onroerend vermogen volgens dezelfde parameters geherwaardeerd.

Moet ik roerende voorheffing betalen op mijn dividend? 

Cohousing Invest is als coöperatie erkend voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Deze erkenning zorgt er tevens voor dat het dividend voor natuurlijke personen voor de eerste €800 vrij is van roerende voorheffing. Voor het resterend bedrag is een roerende voorheffing verschuldigd van 30% die ingehouden wordt door Cohousing Invest.

Kan ik aandelen op naam van een minderjarige kopen?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld als duurzaam geboorte- verjaardags- of kerstcadeau. U moet wel rekening houden met een aantal specifieke regels die van toepassing zijn, zowel bij aankoop als bij verkoop van de aandelen. De aankoop van aandelen doet u volgens de gewone aankoopprocedure. U vermeldt de naam van de minderjarige aandeelhouder in de vrije mededeling van uw storting. Vervolgens stuurt u een e-mail naar info@cohousingprojects.be met als onderwerp ‘Aankoop aandeel minderjarige’ met volgende gegevens van de minderjarige aandeelhouder: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, rekeningnummer voor betaling dividend, telefoonnummer, e-mailadres van de minderjarige aandeelhouder of van de wettelijke vertegenwoordiger.

Is er een informatienota?

De informatienota voor aandelen kan je raadplegen via deze link.
De informatienota voor leningen kan je raadplegen via deze link.

Beide nota’s werden ingediend bij de FSMA.

Vragen?

Zit je nog met vragen of wil je graag een gesprek over investeren bij ons? Neem dan contact op met Federico Bisschop – federico@cohousingprojects.be – 0499 20 10 89 of Eef Tanghe – eef@cohousingprojects.be – 0472 50 45 22.